Akty prawne

 

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z

  2005 r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami).

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005r. w sprawie

  badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o

  uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na

  stanowisku kierowcy ( Dz.U. z 2005r. nr.69; poz. 622 z późniejszymi

  zmianami).

 • Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie

  drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z dnia 19

  grudnia 2006r.).

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007r.

  zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych

  kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania

  pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z

  2007r, nr.178; poz. 1264).

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie

  rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej

  prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych

  dokumentów (Dz.U z 2010 nr 131; poz. 888).